La Migranya
buy lasix http://all-treatment.org/buy-levitra-vardenafil/ http://all-treatment.org/buy-viagra-sildenafil-citrat/ isotretinoin online buy cialis online
19 Feb 2014

Entendre el dolor de la migranya. El dolor de la migranya és un dolor crònic i de tipus neuropàtic.

Author: mcoll | Filed under: EL DOLOR, GENERAL, LA MIGRANYA

Però quines són les característiques del dolor crònic i del dolor neuropàtic?

Aquí teniu explicats aquests conceptes que us ajudaran a entendre millor el dolor que patim els migranyosos.

Conèixer i comprendre el dolor de la nostra migranya és el que ens permetrà  trobar les eines que ens ajudaran a combatre-la.Stressed Schoolboy with Head in Hands

 Conceptes bàsics que cal comprendre per entendre els diferents tipus de dolor.

 NOCICEPTORS

En la major part dels òrgans i sistemes del cos hi ha un grup especial de receptors sensorials coneguts com a nociceptors (abreviació del terme noci-receptor).

La característica essencial d’un nociceptor és la seva capacitat per diferenciar entre estímuls innocus i estímuls nocius.

Això és degut al fet que els nociceptors són capaços de codificar la intensitat d’un estímul dins del rang d’intensitats nocives, mentre que no responen o responen irregularment a estímuls d’intensitat baixa, si bé, el valor absolut de les intensitats nocives no és constant entre tots els teixits sinó que depèn de l’òrgan inervat.

Per la seva capacitat de respondre a estímuls dolorosos, els nociceptors han estat anomenats també  receptors del dolor , cosa que no del tot correcte ja que:

no totes les sensacions doloroses són degudes a l’activació d’aquest grup de receptors, ni qualsevol estimulació dels nociceptors comporta sempre la producció d’una sensació dolorosa, per aquests motius és més correcte utilitzar el terme ” nociceptors ” .

 TIPUS DE NOCICEPTORS

En funció de la seva localització i de les seves diferents característiques es distingeixen tres grups de nociceptors :

  1.  Cutanis
  2.  Musculars i articulars
  3.  Viscerals

NOCICEPTORS CUTANIS

Fins ara han estat els més estudiats, per la seva accessibilitat. Prresenten tres

propietats fonamentals :

a) Un alt llindar a l’estimulació cutània, és a dir s’activen només davant estímuls intensos.

b ) Capacitat per codificar la intensitat dels estímuls en el rang nociu.

c ) Manca d’activitat espontània en absència d’un estímul nociu previ.

Nociception-1024x903

NOCICEPTORS MUSCULARS I ARTICULARS

A nivell muscular dels nociceptors són terminacions de fibres que responen a ions potassi , bradicinina , serotonina i a contraccions sostingudes del múscul, o bé a estímuls com pressió , calor i isquèmia muscular .
Les articulacions estan innervades per nociceptors que responen a moviments articulars

nocius i són les terminacions de fibres aferents amielíniques. S’estimulen en presència de factors alliberats pel dany tissular i poden ser sensibilitzats per la inflamació local de la articulació.

NOCICEPTORS VISCERALS

Són els nociceptors menys coneguts , per la dificultat en el seu estudi . S’ha documentat

La seva existència en el cor, en els pulmons, en el tracte respiratori, als testicles , al sistema biliar, a l’urèter i úter .

Altres vísceres, especialment les del tracte gastrointestinal estan innervades per receptors sensorials no específics . Els nociceptors viscerals responen a estímuls capaços de causar dolor visceral , però només a intensitats d’estimulació per sobre del rang nociu , mentre que els receptors sensorials no específics responen tant a estímuls nocius com a intensitats d’estímuls inocus.

La major part dels nociceptors viscerals són terminacions que participen en les sensacions generades per la isquèmia cardíaca, irritació de l’arbre traqueobronquial , congestió i embolisme pulmonar, lesions testiculars, còlics renals i biliars i en el dolor del treball de part.

En resum els nociceptors transformen factors ambientals en potencials d’acció que es transmeten cap al Sistema Nerviós Central.

DOLOR AGUT I DOLOR CRÒNIC

La diferencia entre dolor agut i crònic es realitza més que en funció del factor temps , en base als diferents mecanismes fisiopatològics que els originen.

EL DOLOR AGUT és la conseqüència immediata de l’activació del sistema nociceptiu, generalment per un dany somàtic, de teixit, o visceral. És autolimitat i desapareix habitualment quan desapareix  la lesió que el va originar . Té una funció de protecció biològica, actua com un senyal d’alarma del teixit lesionat. Els símptomes psicològics associats són escassos i habitualment limitats a una ansietat lleu . Es tracta d’un mal de naturalesa nociceptiva i que apareix per una estimulació química, mecànica o tèrmica de receptors específics . dolor

EL DOLOR CRÒNIC, però, no té una funció protectora, i més que un símptoma d’una malaltia, és en ell mateix una malaltia.  No és un procés autolimitat,  pot persistir més enllà del per temps que dura la lesió inicial, fins i tot en absència lesió perifèrica. A més sol ser refractari a múltiples tractaments i està associat a nombrosos símptomes psicològics: ansietat crònica,  por, depressió, insomni i alteracions en les relacions socials.

DOLOR NOCICEPTIU I DOLOR NEUROPÀTIC

En funció dels diferents mecanismes neurofisiològics que els originen, es defineixen dos tipus diferents de dolor, el nociceptiu i el neuropàtic , que de fet representen els dos extrems d’un ventall de sensacions integrades en el sistema nerviós central.

 EL DOLOR NOCICEPTIU, també anomenat dolor normal, apareix en tots els individus i es produeix per un dany somàtic o visceral .dolor neuropático neurona

El dolor somàtics’origina per una lesió a nivell de pell, múscul, lligaments, articulacions o ossos . Es caracteritza per ser un mal ben localitzat, circumscrit a la zona

danyada, i que no sol anar acompanyat de reaccions vegetatives (nàusees, vòmits, diaforesis … ) .

El dolor visceral afecta òrgans interns, tot i que no totes les vísceres són sensibles al dolor. Es caracteritza per ser un mal  localitzat que s’estén més enllà de l’ òrgan lesionat.

Sovint es localitza en una superfície de l’organisme distant de la víscera que l’origina (per exemple el dolor en l’extremitat superior esquerra en l’angina de pit), és el que s’anomena dolor referit. Sovint va acompanyat de reaccions vegetatives.

EL DOLOR NEUROPÀTIC, anomenat també anormal o patològic  és el resultat d’una lesió i/o disfunció del Sistema Nerviós Perifèric o central.

El sistema nociceptiu es comporta de forma anormal, sense que existeixi cap relació causal entre lesió tissular i dolor. Una de les seves característiques més típiques és l’existència d’alodínia: aparició de dolor davant estímuls que habitualment no són dolorosos,  (així el frec dels llençols produeix dolor sobre una zona amb neuràlgia post-herpètica). Són exemples de dolor neuropàtic les monoradiculopatíes, la neuràlgia del trigemin, la neuràlgia post-herpètica, el dolor de membre fantasma,  la síndrome de dolor regional complex i diferents neuropaties perifèriques.

Es pot produir el dany somatosensorial sense dolor. L’aparició de dolor en absència de dany implica que hi ha una disfunció del sistema nerviós i, per tant, també es pot considerar com un mal “neuropàtic”. La migranya i la fibromiàlgia serien dolors neuropàtics (tot i que molts neuròlegs no hi estan d’acord).

Aquest document s’ha elaborat amb informacions de les fonts següents: Mecanismos de la transmisión dolorosa: anatomia y neurobiologia del dolor (editat per SCARTD). Clicant a la icona anireu al seu web.

scartd

i el blog  arturogoicoechea.wordpress.com Clicant a la icona anireu al seu blog.blog arturo Goicoechea

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply